Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Javne rasprave

Na stranicama Javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati komentare, sugestije i prilagati dokumente u vezi sa predmetom javne rasprave.

  • conference-roomKomentare i sugestije u vezi sa predmetom javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, posredstvom Web sajta ministarstva, elektronskom poštom, faksom ili poštom.
  • Svaki komentar mora da sadrži kontakt podatke podnosioca (najmanje puno ime, broj telefona i e-mail adresu).
  • Svi komentari i prilozi koji stignu putem elektronske pošte biće objavljeni na Web sajtu ministarstva. Svi komentari i prilozi koji stignu putem faksa i pošte biće skenirani i objavljeni.
  • Zapisnici i/ili audio snimci diskusija na okruglim stolovima biće takođe objavljeni na Web sajtu.
  • Poverljivi podaci u vezi sa datim komentarima moraju biti izdvojeni u poseban dokument – aneks. Aneksi sa poverljivim podacima neće biti objavljivani na Web sajtu, ali će biti objavljen podatak o tome da je uz komentar poslat aneks sa poverljivim podacima. Konkretni komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave ne mogu biti označeni kao tajni i ne mogu biti deo aneksa sa poverljivim podacima.
  • Ministrstvo zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično nedolične ili neispravno poslate komentare, ali može objaviti podatak o tome da su takvi komentari primljeni.

Izveštaje sa javnih rasprava može pogledati na sledećoj stranici.

13. mart 2018.

MINISTARSTVO ZAPOČINJE POSTUPAK JAVNE RASPRAVE ZA ZAKON O KLIMATSKIM PROMENAMA

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 9.marta 2018. godine, usvojio je Program javne rasprave na Nacrt zakona o klimatskim promenama.
26. februar 2018.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,BLEDERIJA” Područje Spomenika prirode „Blederija”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na teritoriji opštine Kladovo, KO Reka (362.76 ha)  i  KO Brza Palanka (36.11 ha),  ukupne površine 398.87 ha, od čega je 237.03 ha u privatnoj svojini i 161.84 ha u javno-državnoj svojini.
26. februar 2018.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,PEĆINSKI SISTEM SAMAR”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,PEĆINSKI SISTEM SAMAR” Područje pećinski sistem Samar kao severoistočni deo planine Kalafat u jugoistočnoj Srbiji, koje se predlaže za zaštitu kao Spomenik prirode „Pećinski sistem Samar”, nalazi se na teritoriji opštine Svrljig, KO Kopajkošara,  ukupne površine  56, 50 32 ha, od čega je 21, 73 86 ha  u privatnoj svojini, 34, 76 46 ha u državnoj svojini.
26. februar 2018.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,TUPIŽNIČKA LEDENICA”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava  JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,TUPIŽNIČKA LEDENICA”   Područje Spomenika prirode „Tupižnička ledenica”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na južnom delu planine Tupižnice u jugoistočnoj Srbiji, na teritoriji opštine Knjaževac, odnosno KO Koželj, ukupne površine 01 23 89 ha u državnoj svojini.
2. novembar 2017.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji Nacrta uredbe i studije zaštite specijalnog rezervata prirode „Zasavica”

I UVODNE NAPOMENE Područje Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” nalazi se na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić, i zahvata područja katastarskih opština Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski, Noćaj, Zasavica, Radenković, Ravnje, Banovo Polje i Crna Bara. Studiju zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti) Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” izradio je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) i Nacrt uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zasavica”, koju je shodno članu 41a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), pripremilo ovo Ministarstvo zaštite životne sredine. Kompletan Izveštaj možete pogledati ovde.
24. avgust 2017.

Javni uvid u Nacrt uredbe o proglašenju i studiji zaštite specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike droplje”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava  JAVNI UVID U NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNJACI VELIKE DROPLJE”