Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Javne rasprave

Na stranicama Javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati komentare, sugestije i prilagati dokumente u vezi sa predmetom javne rasprave.

  • conference-roomKomentare i sugestije u vezi sa predmetom javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, posredstvom Web sajta ministarstva, elektronskom poštom, faksom ili poštom.
  • Svaki komentar mora da sadrži kontakt podatke podnosioca (najmanje puno ime, broj telefona i e-mail adresu).
  • Svi komentari i prilozi koji stignu putem elektronske pošte biće objavljeni na Web sajtu ministarstva. Svi komentari i prilozi koji stignu putem faksa i pošte biće skenirani i objavljeni.
  • Zapisnici i/ili audio snimci diskusija na okruglim stolovima biće takođe objavljeni na Web sajtu.
  • Poverljivi podaci u vezi sa datim komentarima moraju biti izdvojeni u poseban dokument – aneks. Aneksi sa poverljivim podacima neće biti objavljivani na Web sajtu, ali će biti objavljen podatak o tome da je uz komentar poslat aneks sa poverljivim podacima. Konkretni komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave ne mogu biti označeni kao tajni i ne mogu biti deo aneksa sa poverljivim podacima.
  • Ministrstvo zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično nedolične ili neispravno poslate komentare, ali može objaviti podatak o tome da su takvi komentari primljeni.

Izveštaje sa javnih rasprava može pogledati na sledećoj stranici.

2. novembar 2017.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji Nacrta uredbe i studije zaštite specijalnog rezervata prirode „Zasavica”

I UVODNE NAPOMENE Područje Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” nalazi se na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić, i zahvata područja katastarskih opština Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski, Noćaj, Zasavica, Radenković, Ravnje, Banovo Polje i Crna Bara. Studiju zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti) Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” izradio je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) i Nacrt uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zasavica”, koju je shodno članu 41a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), pripremilo ovo Ministarstvo zaštite životne sredine. Kompletan Izveštaj možete pogledati ovde.
24. avgust 2017.

Javni uvid u Nacrt uredbe o proglašenju i studiji zaštite specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci Velike droplje”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava  JAVNI UVID U NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „PAŠNJACI VELIKE DROPLJE”
23. avgust 2017.

Javni uvid u Nacrt uredbe o proglašenju i studiji zaštite specijalnog rezervata prirode „Zasavica”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID U NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „ZASAVICA”
16. maj 2017.

Javni uvid o Nacrtu uredbe i studiji zaštite o proglašenju predela izuzetnih odlika „Vlasina”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  oglašava JAVNI UVID O NACRTU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VLASINA” Područje Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se u jugoistočnoj Srbiji najvećim delom na teritoriji opštine Surdulica i zauzima površinu od 12. 228,1020 ha, a neznatnim na teritoriji opštine Crna Trava, odnosno 512,7985 ha.
9. maj 2017.

Javni uvid o Predlogu uredbe i studiji zaštite o proglašenju parka prirode „Zlatiborˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE „ZLATIBORˮ Park prirode „Zlatibor” nalazi se na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj i obuhvata: na teritoriji opštine Čajetina, katastarku opštinu Stublo i delove katastarskih opština Alin potok, Branešci, Gostilje, Dobroselica, Drenova, Jablanica, Ljubiš, Semegnjevo, Čajetina i Šljivovica; na teritoriji opštine Užice obuhvata deo katastarske opštine Mokra Gora; na teritoriji opštine Nova Varoš obuhvata delove katastarskih opština Bela reka, Draglica, Negbina i Seništa; na teritoriji opštine Priboj obuhvata delove katastarskih opština Banja, Kratovo i Rača.
13. mart 2017.

Javni uvid o Predlogu uredbe i studiji zaštite o zaštiti zaštićenog staništa „Tolinciˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  oglašava JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG STANIŠTA  „TOLINCIˮ