ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Министарства заштите животне средине Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети:

Ћирилица: MS Word или у PDF формату

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив државног органа: Министарство заштите животне средине
Адреса седишта: Немањина 22-26
Поштански број и град: 11040 Београд
Општина: Савски венац
Шифра делатности: 8411
Матични број: 17855140
ПИБ: 108508191

Информатор о раду Министарства заштите животне средине, објављен је 14.02.2018. године, на веб сајту Министарства, www.ekologija.gov.rs

Увид у Информатор о раду се може остварити лично у просторијама Министарства или набавити штампана копија на адреси Министарства, Омладинских бригада 1, Нови Београд, пословна зграда СИВ 3, спрат VI, канцеларија број 611.

За електронску верзију Информатора заинтересовано лице може се обратити на следећу е-маил адресу: vladan.kojanic[at]nullekologija.gov.rs