Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које спроводи Министарство заштите животне средине у 2019. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове

Назив тендера Документација
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде за Партију 1 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку услуга осигурања запослених – хирушке интервенције и теже болести за Партију 2 Обавештење
Остале набавке које спроводи министарство

 Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Поступак јавне набавке мале вредности –  Услуга израде извештаја о стратешкој процени стратегије управљања отпадом, набавка број: 1.2.3/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање број 1

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

19. 4. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга израде студије у области управљања отпадним комуналним водама у јединицама локалних самоуправа на територији Републике Србије, набавка број: 1.2.4/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19. 4. 2019. до 13 часова
Отворени поступак јавне набавкеУслуга израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром, набавка број: 1.2.9/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање број 1

Одговор на питање број 2

Одговор на питање број 3

Одговор на питање број 4

Одговор на питање број 5

Одговор на питање број 6

Измена позива за достављање понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

нови рок:
13. 5. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Агенцијскe услугe организације семинара на основу Закона о инспекцијском надзору, набавка број: 1.2.12/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

6. 5. 2019. до 10 часова
Отворени поступак јавне набавке – Oрганизација догађаја за потребе Министарства заштите животне средине, набавка број: 1.2.6/19 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

20. 5. 2019. до 14 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Израда извештаја о реализацији Емералд мреже за 2019. годину, редни број набавке 1.2.10/19 Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели

13. 5. 2019. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке  – Сервис ИТ опреме типа IBM, број набавке 1.1.7/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

24. 5. 2019. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Ремонт брода са припадајућим подсистемима и извлачење брода на суво за потребе техничког прегледа, број набавке 1.1.8/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

13. 5. 2019. до 10 часова
Отворени поступак јавне набавке  – Услуга израде пројектно техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарних градских (општинских) депонија, број набавке 1.2.8/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор број 1

Измена број 1 – Позива за подношење понуда

Измена број 1 – Конкурсне докуменатције

3. 6. 2019. до 14 часова
Отворени поступак јавне набавке  – Јавна набавка обликована по партијама – сервера, сториџ уређаја и скенера – Отворени поступак, број набавке 1.1.11/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор бр. 1

10.06.2019. до 10,30 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга истраживања рибарственог и конзервационог статуса кечиге за потребе регулисања привредног и рекреативног риболова Републике Србије,редни број набавке 1.2.15/19 Позив за подношење понуде

Конкурснa документација

23.05.2019.  до 11,00 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга  утврђивања осетљивости земљишта на територији градова Лозница и Ваљево и општина Мионица, Лајковац и Коцељева на процес ацидификациоје у РС, број набавке 1.2.7/19
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

03.06.2019. до 11,00 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуге утврђивања природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту на територији Источне Србије, ЈН БР.1.2.13/19 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

06.06.2019. до 11,00 часова
  • Јавне набавке из 2018. године можете погледати на следећој страни.
  • Јавне набавке из 2017. године можете погледати на следећој страни.