Област: Заштита животне средине у индустријским објектима

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ СПУ 01 Студија процене утицаја 13. 10. 2017.
2. КЛ БУК 01 Заштита од буке 13. 10. 2017.
3. КЛ ТОВ 01 Технолошке и друге  отпадне воде 13. 10. 2017.
4. КЛ КОВ 01 Комуналне отпадне воде 13. 10. 2017.
5. КЛ ИНТ 01 Интегрисана дозвола – Услови из интегрисане дозволе и обавезе из предметног закона 13. 10. 2017.
6. КЛ ИНТ 02 Подношења захтева за издавање интегрисане дозволе према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 13. 10. 2017.
7. КЛ РЕГ 01 Достава података према Закону о заштити животне средине 13. 10. 2017.
8. КЛ ВАЗ 01 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање 13. 10. 2017.
9. КЛ ВАЗ 02 Заштита ваздуха код стационарних постројења 13. 10. 2017.
10. КЛ ВАЗ 03 Заштита ваздуха код бензинских станица 13. 10. 2017.
11. КЛ ОТП – П 01 Поступање произвођача опасног отпада 13. 10. 2017.
12. КЛ ОТП – П 02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада 13. 10. 2017.
13. КЛ КАЛ 01 Калкулатор емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола 13. 10. 2017.
14. КЛ РИЗ 01 Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола 13. 10. 2017.
15.   Водич за попуњавање  КЛ РИЗ 01 23.05.2017.
16. КЛ РИЗ 02 Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе 13. 10. 2017.
17.   Водич за попуњавање  КЛ РИЗ 02 23.05.2017.