Област: Заштита животне средине у индустријским објектима

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
26. Студија о процени утицаја КЛ-26-02/04
27. Заштита од буке КЛ-27-02/04
28. Технолошке и друге отпадне воде КЛ-28-02/04
29. Комуналне отпадне воде КЛ-29-02/04
30. Интегрисана дозвола – Услови из интегрисане дозволе и обавезе из предметног закона КЛ-30-02/04
31. Подношења захтева за издавање интегрисане дозволе према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине КЛ-31-03/04
32. Достава података према Закону о заштити животне средине КЛ-32-03/04
33. Заштита ваздуха код постројења за сагоревање КЛ-33-03/04
34. Заштита ваздуха код стационарних постројења КЛ-34-03/04
35. Заштита ваздуха код бензинских станица КЛ-35-01/04
36. Поступање произвођача опасног отпада КЛ-36-03/04
37. Поступање произвођача неопасног и инертног отпада КЛ-37-03/04
38. Калкулатор емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола КЛ-38-01/04
39. Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола КЛ-39-01/04
40. Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе КЛ-40-01/04
  Водич за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе
  Водич за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола