Област: Заштита рибљег фонда

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
01 Контрола уплате накнаде по основу коришћења рибарског подручја КЛ-01-02/04
02 Контрола испуњености услова за раскид уговора о коришћењу рибарског подручја КЛ-02-02/04
03 Контрола обележавања граница рибарског подручја и одређивања и обележавања посебних станишта риба КЛ-03-02/04
04 Контрола организације стручне и рибочуварске службе и услова за обављање послова рибочувара КЛ-04-02/04
05 Контрола извршења законских обавеза корисника КЛ-05-02/04
06 Контрола програма управљања рибарским подручјем КЛ-06-03/04
07 Контрола припреме и достављања годишњег и финалног извештаја о коришћењу рибарског подручја КЛ-07-02/04
08 Контрола порибљавања риболовних вода и испуњености услова за транслокацију КЛ-08-02/04
09 Контрола ограничења коришћења риболовних вода КЛ-09-03/04
10 Контрола спашавања рибе са плавног подручја и услед промена физичких, хемијских или биолошких одлика риболовне воде КЛ-10-02/04
11 Контрола очувања екосистема риболовних вода КЛ-11-02/04
12 Контрола испуњености услова за обављање привредног риболова КЛ-12-03/04
13 Контрола испуњености услова за обављање рекреативног риболова и спровођења едукације рекреативних риболоваца КЛ-13-03/04
14 Контрола испуњености услова за обављање селективног риболова и риболова у научно -истраживачке сврхе КЛ-14-02/04
15 Контрола промета рибе КЛ-15-03/04
16 Контрола обезбеђења и утрошка средстава намењених за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда КЛ-16-02/04
17 Контрола рекреативног и привредног риболова КЛ-17-03/04
18 Контрола програма управљања у заштићеним подручјима КЛ-18-01/04
19 Контрола образаца дозвола за привредни и рекреативни риболов КЛ-19-01/04
20 Контрола извршења заштитних мера КЛ-20-01/04