Област: Заштита рибљег фонда

 

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ РИБ 01  Контрола уплате накнаде по основу коришћења рибарског подручја 03.04.2017
2. КЛ РИБ 02  Контрола испуњености услова за раскид уговора о коришћењу рибарског подручја 03.04.2017
3. КЛ РИБ 03  Контрола обележавања граница риварског подручја и одређивања и обележавања посебних станишта риба 03.04.2017
4. КЛ РИБ 04 Контрола организације стручне и рибочуварске службе и услова за обављање послова рибочувара 03.04.2017
5. КЛ РИБ 05 Контрола извршења законских обавеза корисника 03.04.2017
6. КЛ РИБ 06 Контрола програма управљања рибарским подручјем 03.04.2017
7. КЛ РИБ 07 Контрола припреме и достављања годишњег и финалног извештаја о коришћењу рибарског подручја 03.04.2017
8. КЛ РИБ 08 Контрола порибљавања риболовних вода и испуњености услова за транслокацију 03.04.2017
9. КЛ РИБ 09 Контрола ограничења коришћења риболовних вода 03.04.2017
10. КЛ РИБ 10 Контрола спашавања рибе са плавног подручја и услед промена физичких, хемијских или биолошких одлика риболовне воде 03.04.2017
11. КЛ РИБ 11 Контрола очувања екосистема риболовних вода 03.04.2017
12. КЛ РИБ 12 Контрола испуњености услова за обављање привердног риболова 03.04.2017
13. КЛ РИБ 13 Контрола испуњености услова за обављање рекреативног риболова и спровођења едукације рекреативних риболоваца 03.04.2017
14. КЛ РИБ 14 Контрола испуњености услова за обављање селективног риболова и риболова у научно -истраживачке сврхе 03.04.2017
15. КЛ РИБ 15 Контрола промета рибе 03.04.2017
16. КЛ РИБ 16 Контрола обезбеђења и утрошка средстава намењених за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда 03.04.2017
17. КЛ РИБ 17 Контрола рекреативног и привредног риболова 03.04.2017
18. КЛ РИБ 18 Контрола програма управљања у заштићеним подручјима 03.04.2017
19. КЛ РИБ 19 Контрола образаца дозвола за привредни и рекреативни риболов 03.04.2017
2o. КЛ РИБ 20 Контрола извршења заштитиних мера 03.04.2017