Област: Заштита рибљег фонда

 

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ РИБ 01  Контрола уплате накнаде по основу коришћења рибарског подручја 13. 10. 2017.
2. КЛ РИБ 02  Контрола испуњености услова за раскид уговора о коришћењу рибарског подручја 13. 10. 2017.
3. КЛ РИБ 03  Контрола обележавања граница риварског подручја и одређивања и обележавања посебних станишта риба 13. 10. 2017.
4. КЛ РИБ 04 Контрола организације стручне и рибочуварске службе и услова за обављање послова рибочувара 13. 10. 2017.
5. КЛ РИБ 05 Контрола извршења законских обавеза корисника 13. 10. 2017.
6. КЛ РИБ 06 Контрола програма управљања рибарским подручјем 13. 10. 2017.
7. КЛ РИБ 07 Контрола припреме и достављања годишњег и финалног извештаја о коришћењу рибарског подручја 13. 10. 2017.
8. КЛ РИБ 08 Контрола порибљавања риболовних вода и испуњености услова за транслокацију 13. 10. 2017.
9. КЛ РИБ 09 Контрола ограничења коришћења риболовних вода 13. 10. 2017.
10. КЛ РИБ 10 Контрола спашавања рибе са плавног подручја и услед промена физичких, хемијских или биолошких одлика риболовне воде 13. 10. 2017.
11. КЛ РИБ 11 Контрола очувања екосистема риболовних вода 13. 10. 2017.
12. КЛ РИБ 12 Контрола испуњености услова за обављање привердног риболова 13. 10. 2017.
13. КЛ РИБ 13 Контрола испуњености услова за обављање рекреативног риболова и спровођења едукације рекреативних риболоваца 13. 10. 2017.
14. КЛ РИБ 14 Контрола испуњености услова за обављање селективног риболова и риболова у научно -истраживачке сврхе 13. 10. 2017.
15. КЛ РИБ 15 Контрола промета рибе 13. 10. 2017.
16. КЛ РИБ 16 Контрола обезбеђења и утрошка средстава намењених за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда 13. 10. 2017.
17. КЛ РИБ 17 Контрола рекреативног и привредног риболова 13. 10. 2017.
18. КЛ РИБ 18 Контрола програма управљања у заштићеним подручјима 13. 10. 2017.
19. КЛ РИБ 19 Контрола образаца дозвола за привредни и рекреативни риболов 13. 10. 2017.
2o. КЛ РИБ 20 Контрола извршења заштитиних мера 13. 10. 2017.