Област: Заштита од великог хемијског удеса (Севесо постројења)

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ СЕВ 01 Систем управљања безбедношћу- I ДЕО: Oрганизација и кадрови 10.3.2017
2. КЛ СЕВ 02 Систем управљања безбедношћу- II ДЕО: Идентификација и процена опасности 10.3.2017
3. КЛ СЕВ 03 Систем управљања безбедношћу- III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад 10.3.2017
4. КЛ СЕВ 04 Систем управљања безбедношћу- IV ДЕО: Управљање променама 10.3.2017
5. КЛ СЕВ 05 Систем управљања безбедношћу- V ДЕО: Планирање заштите од удеса 10.3.2017
6. КЛ СЕВ 06 Систем управљања безбедношћу- VI ДЕО: Праћење поступања оператера 10.3.2017
7. КЛ СЕВ 07 Систем управљања безбедношћу- VII ДЕО: Преглед и оцена СМС–a 10.3.2017
8. КЛ СЕВ 08 Складиштење  нафтних  деривата 10.3.2017
9. КЛ СЕВ 09 Складиштење тнг-а (течног нафтног гаса) 10.3.2017
10. КЛ СЕВ 10 Складиштење амонијака 10.3.2017
11. КЛ СЕВ 11 Складиштење хлора 10.3.2017
12. КЛ СЕВ 12 Контрола документа политика превенције удеса 10.3.2017
13. КЛ СЕВ 13 Контрола мера превенције СЕВЕСО оператера вишег реда 10.3.2017
14. КЛ СЕВ 14 План реаговања у случају удеса СЕВЕСО оператера нижег реда 10.3.2017
15. КЛ СЕВ 15 Процена ризика севесо постројења 10.3.2017