Област: Заштита од великог хемијског удеса (Севесо постројења)

 

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
1 Систем управљања безбедношћу- I ДЕО: Oрганизација и кадрови КЛ-01-02/04
2 Систем управљања безбедношћу- II ДЕО: Идентификација и процена опасности КЛ-02-02/04
3 Систем управљања безбедношћу- III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад КЛ-03-02/04
4 Систем управљања безбедношћу- IV ДЕО: Управљање променама КЛ-04-02/04
5 Систем управљања безбедношћу- V ДЕО: Планирање заштите од удеса КЛ-05-02/04
6 Систем управљања безбедношћу- VI ДЕО: Праћење поступања оператера КЛ-06-02/04
7 Систем управљања безбедношћу- VII ДЕО: Преглед и оцена СМС–a КЛ-07-02/04
8 Складиштење нафтних  деривата КЛ-08-02/04
9 Складиштење ТНГ-а (течног нафтног гаса) КЛ-09-02/04
10 Складиштење амонијака КЛ-10-02/04
11 Складиштење хлора КЛ-11-02/04
12 Контрола документа политика превенције удеса КЛ-12-02/04
13 Контрола мера превенције СЕВЕСО оператера вишег реда КЛ-13-01/03
14 План реаговања у случају удеса СЕВЕСО оператера нижег реда КЛ-14-01/03
15 Процена ризика СЕВЕСО оператера КЛ-15-01/03