Област: Заштита од великог хемијског удеса (Севесо постројења)

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ СЕВ 01 Систем управљања безбедношћу- I ДЕО: Oрганизација и кадрови 13. 10. 2017.
2. КЛ СЕВ 02 Систем управљања безбедношћу- II ДЕО: Идентификација и процена опасности 13. 10. 2017.
3. КЛ СЕВ 03 Систем управљања безбедношћу- III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад 13. 10. 2017.
4. КЛ СЕВ 04 Систем управљања безбедношћу- IV ДЕО: Управљање променама 13. 10. 2017.
5. КЛ СЕВ 05 Систем управљања безбедношћу- V ДЕО: Планирање заштите од удеса 13. 10. 2017.
6. КЛ СЕВ 06 Систем управљања безбедношћу- VI ДЕО: Праћење поступања оператера 13. 10. 2017.
7. КЛ СЕВ 07 Систем управљања безбедношћу- VII ДЕО: Преглед и оцена СМС–a 13. 10. 2017.
8. КЛ СЕВ 08 Складиштење  нафтних  деривата 13. 10. 2017.
9. КЛ СЕВ 09 Складиштење тнг-а (течног нафтног гаса) 13. 10. 2017.
10. КЛ СЕВ 10 Складиштење амонијака 13. 10. 2017.
11. КЛ СЕВ 11 Складиштење хлора 13. 10. 2017.
12. КЛ СЕВ 12 Контрола документа политика превенције удеса 13. 10. 2017.
13. КЛ СЕВ 13 Контрола мера превенције СЕВЕСО оператера вишег реда 13. 10. 2017.
14. КЛ СЕВ 14 План реаговања у случају удеса СЕВЕСО оператера нижег реда 13. 10. 2017.
15. КЛ СЕВ 15 Процена ризика севесо постројења 13. 10. 2017.