Област: Заштита од великог хемијског удеса (Севесо постројења)

 

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
01 Систем управљања безбедношћу- I ДЕО: Oрганизација и кадрови КЛ-01-03/05
02 Систем управљања безбедношћу- II ДЕО: Идентификација и процена опасности КЛ-02-03/05
03 Систем управљања безбедношћу- III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад КЛ-03-03/05
04 Систем управљања безбедношћу- IV ДЕО: Управљање променама КЛ-04-03/05
05 Систем управљања безбедношћу- V ДЕО: Планирање заштите од удеса КЛ-05-03/05
06 Систем управљања безбедношћу- VI ДЕО: Праћење поступања оператера КЛ-06-03/05
07 Систем управљања безбедношћу- VII ДЕО: Преглед и оцена СМС–a КЛ-07-03/05
08 Складиштење нафтних  деривата КЛ-08-02/05
09 Складиштење ТНГ-а (течног нафтног гаса) КЛ-09-02/05
10 Складиштење амонијака КЛ-10-02/05
11 Складиштење хлора КЛ-11-02/05
12 Контрола документа политика превенције удеса КЛ-12-02/05
13 Контрола мера превенције СЕВЕСО оператера вишег реда КЛ-13-01/04
14 План реаговања у случају удеса СЕВЕСО оператера нижег реда КЛ-14-01/04
15 Процена ризика СЕВЕСО оператера КЛ-15-02/04
Упутство за употребу Алата за сабирање количина опасних материја, применом додатних критеријума за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења
Алат за сабирање количина опасних материја