Област: Заштита од јонизујућих зрачења

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
01 Конвенционална рендген дијагностика КЛ-01-02/04
02 Инвазивна рендген дијагностика КЛ-02-02/04
03 Компјутеризована томографија – CТ КЛ-03-02/04
04 Мамографија КЛ-04-02/04
05 Стоматологија КЛ-05-02/04
06 Радиотерапија КЛ-06-02/04
07 Нуклеарна медицина КЛ-07-02/04
08 Ветерина КЛ-08-02/04
09 Индустрија КЛ-09-02/04
10 Индустријска радиографија КЛ-10-02/04
11 Научноистраживачки рад КЛ-11-02/04
12 Производња извора јонизујућих зрачења КЛ-12-02/04
13 Инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини КЛ-13-02/04
14 Сервисирање јонизујућих детектора дима (ЈДД) КЛ-14-02/04
15 Рендген апарати за контролу роба КЛ-15-02/04
16 Коришћење јонизујућих детектора дима (ЈДД) КЛ-16-02/04
17 Промет извора јонизујућих зрачења КЛ-17-02/04
18 Медицинско истраживање КЛ-18-02/04
19 Техничко-технолошки поступак КЛ-19-02/04
20 Сакупљање и прерада металног отпада КЛ-20-02/04
21 Друге радијационе делатности КЛ-21-02/04
22 Вршење мониторинга радиоактивности КЛ-22-02/04
23 Вршење мерења садржаја радионуклида КЛ-23-02/04
24 Вршење мерења ради правовремене најаве акцидента КЛ-24-02/04
25 Израда Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности КЛ-25-02/04
26 Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима КЛ-26-02/04
27 Вршење допунског обучавања и оспособљавања КЛ-27-02/04
28 Мерења ради контроле система управљања квалитетом КЛ-28-02/04
29 Деконтаминација радне и животне средине КЛ-29-02/04
30 Деконтаминација лица – Хумана деконтаминација КЛ-30-02/04
31 Одређивање садржаја радионуклида у робама КЛ-31-02/04