На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09) ), чл. 4. i чл. 5. ЕСПОО конвенције (The Law on Ratification of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  („Official Gazette of  the Republic of Serbia“ , No. 102 /07),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

У поступку консултација о прекограничном утицају на животну средину Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање у животној средини, Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину припремило је документацију на енглеском језику, пројекта складишта фоссфогипса у К.О. ПРАХОВО, на територији С.О. Неготин, носиоца пројекта, “ЕЛИКСИР ПРАХОВО“.

Пројектом потенцијално погођене стране ( Румунија и Бугарска ) могу извршити увид у садржину предметне Студије о процени утицаја на сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Прилог 1, Прилог 2)  и доставе своје коментаре у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


In accordance with Art.20, related to Art.29, paragraphs 1 and 3 and Art.32 of Law on Environmental Impact Assessment („Official Gazette of the Republic of Serbia“ No. 135/04 and 36/09) ), Art.4 and 5 of the ESPOO Convention – The Law on Ratification of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  („Official Gazette of  the Republic of Serbia“ , No. 102 /07),  publishes the following

A N N O U N C E M E N T

During consultation process regarding environmental impact assessment in a transboundary context, the Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Department for Environmental Planning and Management, Section for Assessment of Environmental Impact of Project and Activities on the Environment, has prepared documentation in English language on the project of development of phosphogypsum storage in C.M. PRAHOVO, on the territory of M.A. Negotin, project owner, “ELIXIR PRAHOVO“.

Parties potentially affected by the project (Romania and Bulgaria) can view the content of the Impact Assessment Study on the website of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection (Attach 1, Attach 2)  and submit their comments within 30 days from the day of the announcement.