Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

26. мај 2017.

Од 1. јуна 2017. године наступа обавеза поновног обележавања и паковања хемикалија

Све опасне хемикалије у промету од 1. јуна 2017. године морају бити класификоване, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени Гласник РС”, број 105/13) (у даљем тексту: Правилник CLP/GHS).
20. мај 2016.

Одржан семинар за организације цивилног друштва

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 20. мaja 2016. године одржан је семинар за организације цивилног друштва.
13. април 2016.

Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији

Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује пројекат „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ уз техничку подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку „SAICM Quick Start Programme Trust Fund“. Пројекат се спроводи у сарадњи са организацијама цивилног друштва: Алтернатива за безбедније хемикалије (AlHem) и Women in Europe for a Common Future (WECF).
29. март 2016.

Република Србија је добила своје место на сајту Eврoпскe aгeнциje зa хeмикaлиje – ECHA

Звaнична интeрнeт прeзeнтaциjа Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, са пoдaцима нaциoнaлнoг Инфoрмaтивнoг пултa зa хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe oд сaдa је дoступна путем следећег линка: http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks.
18. март 2016.

Oбележен Светски дан права потрошача

Свeтски дaн прaвa пoтрoшaчa обележен је 15. марта 2016. године широм планете Земље. Овај дан установљен је одлуком Уједињених нација (УН), а први пут је почео да се обележава 1983. године.