Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja otpadom i otpadnim vodama

3. maj 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija

Nakon javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom  projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, objavljenog dana 20. februara. 2019. godine na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava kao i nakon objavljivanja Preliminarne lista jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta,  doneta je Odluka  o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.
10. april 2019.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2018. godinu

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 20. juna 2018. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2018. godinu.
3. april 2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 03. aprila 2019. godine, objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US,  14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), članom 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), članom 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).
3. april 2019.

Doneta Odluka o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom

Nakon javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom objavljenog dana 20. februara. 2019. godine na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava kao i nakon objavljivanja Preliminarne lista jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom,  doneta je Odluka  o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom.
1. april 2019.

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 20/19), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje