Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «EcoMet Reciklaža“ д.o.o Лозница

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «EcoMet Reciklaža“ д.o.o Лозница, Ул. Јована Цвијића 11, 15 300 Лозница за издавање дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман) у постројењу за рециклажу отпадних оловних акумулатора у Зајачи, на локацији КП 694 КО Зајача (ревизија дозволе регистарског броја 58, коју је издало Министарство животне средине и просторног планирања, број 19-00-00272/2010-02, од 15.07.2010. године
22. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe Предузеће „Avista Oil“ д.o.o. Врчин, Београд

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe Предузеће „Avista Oil“  д.o.o. Врчин,  Београд, за издавање дозволе за складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља  „Avista Oil“  d.o.o. Врчин,  које се састоји од два резервоара запремине по 50m3 (45t).
18. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Nucleus konsalting“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Nucleus konsalting“ д.о.о. Београд  за обављање делатности транспорта неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
1. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА преудзетнику „Анка Цар“ Пр Сакупљање неопасног отпада, Угриновци

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА преудзетнику „Анка Цар“ Пр Сакупљање неопасног отпада, Угриновци  за сакупљање неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне.
27. март 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера „Mei Ta Europe“ ДОО у Баричу

Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера „Mei Ta Europe“ ДОО у Баричу, на к.п. 222, КО Барич, Железничка 44 V, општина Обреновац, 11504 Барич.