Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. новембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Smitran Trade“ д.о.о. Нови Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Smitran Trade“ д.о.о. Нови Београд за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
24. октобар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / оператера “СЕТ РЕЦИКЛАЖА” д.о.о, Београд

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/09, 88/10, 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / оператера “СЕТ РЕЦИКЛАЖА” д.о.о, Београд, Сланачки пут  26, СО Палилула,  Београд,  за издавање дозволе за сскладиштење и третман отпада на локацији оператера у ул. Сланачки пут број 26, на КП 1186 КО Вишњица, Београд.
11. октобар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Привредном друштву за услуге у области заштите животне средине „Dekonta“ д.о.о. Београд-Нови Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Привредном друштву за услуге у области заштите животне средине „Dekonta“ д.о.о. Београд-Нови Београд за за складиштење опасног отпада на локацији у Баричу на к.п. број 130 КО Мислођин, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
24. септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / оператера «YUNIRISK» д.о.о Београд

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну интегралне дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног и опасног отпада,  оператеру постројења «YUNIRISK» д.о.о Београд; за рад постројења у кругу  Фабрике аутомотора „21. Мај“ у Раковици на КП 2372/1,1; 52/1,2,3; 53/6; 55/6; 489/2; 490/2; 496/2,3; 497/3,4,5,6; 2255/2,2 КО Стара Раковица, Кнежевац, територија Града Београда Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / оператера «YUNIRISK» д.о.о Београд, са адресом у ул. Симина 18, Београд, за измену и допуну интегралне дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног и опасног отпада издате по Решењу број 19-00 00339/2010-02 од 21. марта 2011.год., регистарског броја 371, године,  за рад постројење у кругу Фабрике аутомотора „21. Мај“ у Раковици на КП 2372/1,1; 52/1,2,3; 53/6; 55/6; 489/2; 490/2; 496/2,3; 497/3,4,5,6; 2255/2,2 КО Стара Раковица, Кнежевац, територија Града Београда.
21. септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Vlami“ д.о.о. Београд-Нови Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Vlami“ д.о.о. Београд-Нови Београд  за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, коју је издало Министарство животне средине и просторног планирања.