Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. april 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu “Selište“, na katastarskim parcelama navedenim u samom Zahtevu, KO Stalać

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
26. mart 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu “Drenovački Kik“

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
22. mart 2019.

Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
18. mart 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta raspleta dalekovoda 220 kV kod TS 220/110 kV Bistrica

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
14. mart 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje deponije pepela, šljake i gipsa u TENT A, KO Krtinska, Gradska opština Obrenovac

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće