Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. март 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта расплета далековода 220 kV код ТС 220/110 kV Бистрица

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. март 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта доградње депоније пепела, шљаке и гипса у ТЕНТ А, КО Кртинска, Градска општина Обреновац

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. фебруар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту “Лисина“, на делу к.п.бр. 979/1, на територији СО Косјерић

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. фебруар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије, за Деоницу 1, граница Бугарске (Вршка чука) – Жабари

На основу чл.28, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
8. јануар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за Допунски рударски пројекат експлоатације опекарских и керамичких глина на површинском копу “Јовановића брдо“

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће