Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. октобар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања Фабрике картона „Умка“, на кат.парцели број 158/1 КО Умка, Општина Чукарица

На основу чл. 12. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
17. септембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту “Ресинац – Белогош“

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. август 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу “Велики Башинац“

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. август 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање и третман отпадних вода ТЕ Костолац за блокове Б1, Б2 и будући блок Б3

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. август 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу “Брадарац – Маљуревац“, на територији КО Брадарац и Маљуревац, град Пожаревац

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће