Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. maj 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka sa spruda pri levoj obali reke Zapadne Morave, na stacionaži od km 113+548 do km 113+670, na delu k.p.br. 87, KO Mrsać

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
23. maj 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta radio bazne stanice GSM900/UMTS2100/LTE800 na lokaciji Brezjak

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
22. maj 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije HE „Bistrica“, na katstarskim parcelama broj 2471/3 KO Seništa, 3486/2, 896/2, 987 KO Radoinja, 1473, 1474, 1475 KO Bistrica

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
9. maj 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta priključenja blokova TENT A3 i A4 na toplifikacionu mrežu Obrenovca

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
7. maj 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mobilnog postrojenja za tretman otpadnih voda u Leskovcu

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće