Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта прикључења блокова ТЕНТ А3 и А4 на топлификациону мрежу Обреновца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
7. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман отпадних вода у Лесковцу

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. април 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломитских мермера као ТГК на површинском копу „Водице“ код Прокупља

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. април 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита и приобаља на левој обали реке Моравице, наспрам стационаже км 9+850, на к.п.бр. 37, КО Вирово, на територији СО Ариље

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. април 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ванградског топловода за пренос енергије из ТЕНТА у Обреновцу до топлане Нови Београд

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће