Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Ибар – Мехов Крш

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
19. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса из корите реке Дрине на стационажи од км 13+650 до км 13+760 на КП 2788 и 2789, у КО Бадовинци, Општина Богатић

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса на еклоатационом пољу уз десну обалу Велике Мораве на приближној стационажи од км 146+200 до км 146+800 на КП 7369/1, КО Ћуприја-Ван

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Саве на стационажи од км 103+600 до км 104+100 на КП 14407, у КО Шабац, општина Шабац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Саве на стационажи од км 30+400 до км 30+700 на КП 3098/1, у КО Забрежје, градска општина Обреновац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће