Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција спрата-таблетирање, капсулирање и филмовање“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
7. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС 110/35 kV Мосна – ПРП 110 kV Никине воде

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
7. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 169+200 до км 171+300, на делу к.п.бр. 8475, КО Црна Бара

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
2. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1172+500 до км 1172+650, на делу к.п.бр.4398, КО Борча

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
2. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 177+775 до км 178+000, на делу к.п.бр. 8475, КО Црна Бара

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће