Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. јануар 2019.

Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ КАЧЕР

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
9. јануар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за фазну изградњу сепаратора масти и уља и бетонских каналета и бетонских канала за прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних саобраћајних, манипулативних површина и паркинга, на к.п. бр. 13891/1 и 13891/2 КО Лесковац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
21. децембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу “Стража“, КО Криви Вир, на територији СО Бољевац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
18. децембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Процес технологије рада привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на КП 1571 КО Бакионица, Пожега“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
18. децембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, у кориту реке Велике Мораве, на приближној стационажи од km 147+822 до km 148+179, на к.п.бр.7369/1 КО Ћуприја

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће