Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

7. децембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније „НП-Библиотека Доситеј Обрадовић“ – НПУ64, НПЛ64, Нови Пазар

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и   „Сл. гл.  РС“ бр. 30/10)  даје следеће
6. децембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта доградње Државног пута I реда, на траси постојећег државног пута I-Б реда, бр.24, (раније М1.11), веза коридор 10 – Крагујевац

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. новембар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција и изградња новог постројења за синтеровање 180m­2­“, на катастарским парцелама број 2571/1; 2571/54 и 2571/63 К.О. Радинац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
26. новембар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања пројекта: Производња бездрвних и амбалажних папира на машини ПМ4 „Фабрика хартије Београд“ д.о.о.

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
20. новембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње два резевоара од по 20.000 m3; изградње два мерна скида на Пристану 2

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће