Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. август 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено-пословног комплекса “К- District“, КО Стари град, на територији града Београда

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
16. август 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње разводног постројења РП 400 kV “Ђердап 1“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
15. август 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње два резевоара од по 20.000 m3; изградње два мерна скида на Пристану 2 са пратећим инсталацијама, као и изградње пратеће инфраструктуре и њеног повезивања на постојећу инфраструктуру Складишта нафтних деривата “Смедерево”

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
14. август 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације гранодиорита као ТГК из лежишта „Равнаја“ село Радаљ код Малог Зворника

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
10. август 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ски-лифта „Бандера“ на локалитету Торник, у Парку природе „Златибор“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће