Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. децембар 2017.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А на територији ГО Обреновац, Град Београд

На основу чл. 12. и 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. септембар 2017.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне на КП 3280 КО Сурдулица

На основу чл. 12. и 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
7. јун 2016.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње ТС 220/110 kV “Краљево 3“ у ТС 400/220/110 kV “Краљево 3“, на к.п. 2020/21 КО Ратина, Град Краљево

На основу чл. 14. став 1. и члана 28. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04)  даје следеће
7. јун 2016.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и адаптације постојећег надземног далековода 2 x 110kV, број 106АБ Ваљево – ХЕ Зворник

На основу чл. 14. став 1. и члана 28. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04)  даје следеће
25. мај 2016.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана електричног и електронског отпада на КП 10998/154 и КП 10998/34 КО Ђеле кула, територија Града Ниша

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће