Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања плутајућег пловила понтонског типа за снабдевање пловила погонским горив, на локацији лучког подручја Велико Градиште

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
31. мај 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације опекарских и керамичких глина на површинском копу “Јовановића брдо“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 18/16)  даје следеће
30. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње система за вештачко оснежавање ски стаза на катастарским парцелама број 550/21, 552/1, 550/23, 550/7, 550/8, 550/2, 550/12 КО Доброселица

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка са спруда при левој обали реке Западне Мораве, на стационажи од км 113+548 до км 113+670, на делу к.п.бр. 87, КО Мрсаћ

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
23. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице GSM900/UMTS2100/LTE800 на локацији Брезјак

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће