Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. новембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу “Велики Башинац“

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
16. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција спрата-таблетирање, капсулирање и филмовање“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. новембар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за третман неопасног отпада ливнице „NBA – Commerce“ д.о.о.

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
7. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС 110/35 kV Мосна – ПРП 110 kV Никине воде

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
7. новембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 169+200 до км 171+300, на делу к.п.бр. 8475, КО Црна Бара

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће