Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. септембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине у лежишту “Ресинац – Белогош“

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта бочне наплатне станице Ниш – Малча

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
13. септембар 2018.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК из лежишта „Пашин Камен“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
10. септембар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције, санације, адаптације и промене намене постојећих објеката

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
10. септембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угљоводоника на пољу „Касидол“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће