Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. јануар 2019.

Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ КАЧЕР

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
9. јануар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за фазну изградњу сепаратора масти и уља и бетонских каналета и бетонских канала за прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних саобраћајних, манипулативних површина и паркинга, на к.п. бр. 13891/1 и 13891/2 КО Лесковац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
8. јануар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за Допунски рударски пројекат експлоатације опекарских и керамичких глина на површинском копу “Јовановића брдо“

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
28. децембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за Главни рударски пројекат експлоатације кварцних пешчара у лежишту са два ревира, “ДЕО“ и “ДЕО СЕВЕР“, на територији КО Доња Бела Река, град Бор

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
26. децембар 2018.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије

На основу чл.28, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће