Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта прикључења блокова ТЕНТ А3 и А4 на топлификациону мрежу Обреновца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
7. мај 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман отпадних вода у Лесковцу

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
7. мај 2019.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода на катастарској парцели бр. 523 КО Уб

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
7. мај 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита као техничко-грађевинског камена на површинском копу „КОРИТО“ код Димитровграда

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће
30. април 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу “Селиште“, на катастарским парцелама наведеним у самом Захтеву, КО Сталаћ

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће