Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. март 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције једносистемског у двосистемски далековод ДВ 2×110 kV br. 117/1 Београд 2 – Београд 35 и ДВ бр. 1247 Београд 2 – Београд 22 (Барич)

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
20. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Ибар – Мехов Крш

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
19. март 2019.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације деонице Ниш – Брестовац, једноколосечне железничке пруге (Трупале) Ниш – Прешево – Државна граница

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
19. март 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Главни рударски пројекат експлоатације кварцних пешчара у лежишту са два ревира, “ДЕО“ и “ДЕО СЕВЕР“, на територији КО Доња Бела Река, град Бор

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса из корите реке Дрине на стационажи од км 13+650 до км 13+760 на КП 2788 и 2789, у КО Бадовинци, Општина Богатић

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће