Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu „Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja – demontaže postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, GO Zemun, Grad Beograd“