Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. септембар 2018.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Build Gradnja Plus“ д.о.о. – Београд

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. септембар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

                                              О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину  Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче, на територији катастарских општина Бели поток, Зуце (градска општина Вождовац), Лештане, Болеч, Ритопек, Винча (градска општина Гроцка), Иваново, Старчево, Војловица, Панчево (Град Панчево – АП Војводина)

     Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средин у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

10. септембар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта реконструкције и доградње комплекса марине и плаже

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. јул 2018.

даје сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене магацина готових производа у производни погон на КП 1908/5 КО Лесковац

На основу чл. 24, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 и чл. 33  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. јун 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће