Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. октобар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње стамбено-пословног комплекса „К-District“ на к.п. 54/2, 54/17 I 54/18 K.O. Стари град

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. септембар 2018.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „BW Kula“ д.о.о. Београд, ул. Карађорђева бр .48, на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину пројекта изградње објекта „Кула Београд“

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. септембар 2018.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ЈП Електропривреда Србије – Београд, на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину пројекта реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме и пројекта изгадње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“ на реци Лим

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. септембар 2018.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Build Gradnja Plus“ д.о.о. – Београд

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. септембар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

                                              О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину  Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче, на територији катастарских општина Бели поток, Зуце (градска општина Вождовац), Лештане, Болеч, Ритопек, Винча (градска општина Гроцка), Иваново, Старчево, Војловица, Панчево (Град Панчево – АП Војводина)

     Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средин у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.