Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. јун 2018.

Решење којим се утврђује потреба и одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за одсумпоравање димних гасова блокова А3-А6, КП 1934 КО Уровци, на локацији ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А, ГО Обреновац

На основу чл. 10, став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. мај 2018.

Решење којим се утврђује да је потребна процена и одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и изградња новог постројења за синтеровање површине 180 m2, у комплексу фабрике за производњу и ваљање челика HBIS Group Serbia Iron & Sreel d.o.o.

На основу чл. 10 ст. 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
19. април 2018.

Решење којим се утврђује потреба процене утицаја и одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекaт изградње објекта ски стазе Крчмар, КО Брзеће, Општина Брус

На основу чл. 14 и 17, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09 и  чл. 1-10 Правилникa о садржини студије о процени утицаја на животну средину ( «Сл. гласник РС» 69/05), даје следеће
22. март 2018.

Решење којим се утврђује потреба процене утицаја и одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекaт изградње два резервоара од по 20 000 m3, изградња пратеће инфраструктуре и повезивање на постојећу инфраструктуру Складишта нафтних деривата Смедерево у Смедереву

На основу чл. 10, ст. 5, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09 и  чл. 1-10 Правилникa о садржини студије о процени утицаја на животну средину ( «Сл. гласник РС» 69/05), даје следеће
16. март 2018.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Eксплоатација мермера као ТГК на површинском копу “Пашин Камен“, КО Попова, СО Блаце

На основу чл. 10. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на       животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће