Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. maj 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
18. april 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo

Na osnovu čl. 14. stav 4., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), daje sledeće
26. mart 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Grad Niš – Sekretarijat za investicije Grdaske uprave grada Niša, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Ciganski ključ“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
20. mart 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora, granica Bugarske – granica Mađarske, na teritoriji Republike Srbije, za Deonicu 1, granica Bugarske (Vrška čuka) – Žabari

Na osnovu čl. 14 stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
13. mart 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Rakita exploration“ d.o.o. Bor, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće