Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. октобар 2018.

Решење носиоцу пројекта А.Д. Инфраструктура железнице Србије” Београд, о одређивању обима и садржја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације једноколосечне пруге Ниш – Прешево – Државна граница са ЈБРМ

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
18. септембар 2018.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хале површине 619 m2 за рафинацију олова, КО Зајача, Град Лозница

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
11. септембар 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу “Велики Башинац“

На основу чл. 14. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
6. септембар 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
9. август 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Екотане“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће