Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. септембар 2018.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хале површине 619 m2 за рафинацију олова, КО Зајача, Град Лозница

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
11. септембар 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу “Велики Башинац“

На основу чл. 14. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
6. септембар 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
9. август 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Екотане“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
6. јун 2018.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, КО Ушће, ГО Обреновац, територија Града Београда

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће