Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. maj 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ekloatacije rečnog nanosa sa spruda u koritu reke Ibar na stacionaži od km 10+600 do km 10+950 na KP 621, KO Čibukovac, na teritoriji grada Kraljeva

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
9. maj 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ekloatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu reke Zapadne Morave na stacionaži od km 100+500 do km 100+800 na KP 1697/1, KO Oplanići, na teritoriji grada Kraljeva

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
18. april 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Bočne naplatne stanice Niš – sever, na državnom putu A4 (autoput E-80), na km 2+497, na k.p. broj 2950 KO Niš – Crveni Krst

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
18. april 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje denivelisane raskrsnice „Gramađe“ na autoputu E75, na KO Gramađe i KO Vrbovo

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
8. april 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ekloatacije rečnog nanosa sa vodnog zemljišta reke Drine na delu katastarske parcele broj 2624 K.O. Crvica, S.O. Bajina Bašta

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće