Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. maj 2019.

Rešenje nosiocu projekta „NESTLE ADRIATIC S“ d.o.o. Beograd

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
23. maj 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnog nanosa na ekloatacionom polju uz desnu obalu Velike Morave na približnoj stacionaži od km 146+200 do km 146+800 na KP 7369/1, KO Ćuprija-Van

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
22. maj 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje ski-staze na k.p. br. 550/23 i 551/2 „K.O. Dobroselica

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
22. maj 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta AD za upravljanje železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
21. maj 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora, granica Bugarske – granica Mađarske, za Deonicu 1, granica Bugarske (Vrška Čuka) – Žabari

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće