Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. март 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије, за Деоницу 1, граница Бугарске (Вршка чука) – Жабари

На основу чл. 14 став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
20. март 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса, на к.п.бр. 14322/4, КО Земун, на територији ГО Земун

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње привременог саобраћајног прикључка и приступне саобраћајнице градилишту током реконструкције аеродрома „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. март 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта инсталација компримованог природног гаса (КПГ) за потребе технолошких потрошача у кругу предузећа, на кат. парцели 2300/1, КО Прахово

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
13. март 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Rakita exploration“ д.о.о. Бор, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта извођења рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће