Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. мај 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
9. мај 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса са спруда у кориту реке Ибар на стационажи од км 10+600 до км 10+950 на КП 621, КО Чибуковац, на територији града Краљева

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. мај 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса са спруда уз десну обалу реке Западне Мораве на стационажи од км 100+500 до км 100+800 на КП 1697/1, КО Опланићи, на територији града Краљева

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
18. април 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Бочне наплатне станице Ниш – север, на државном путу A4 (аутопут E-80), на km 2+497, на к.п. брoj 2950 KO Ниш – Црвени Крст

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
18. април 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње денивелисане раскрснице „Грамађе“ на аутопуту Е75, на КО Грамађе и КО Врбово

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће