Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотела “STATTWERK“, на Зеленом венцу, на к.п.бр. 2168, КО Стари град

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. јун 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД, на К.П. 3739/40 К.О. СУРЧИН

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. јун 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње привремених градилишних објеката за потребе реконструкције полетно-слетних стаза и платформи АЕРОДРОМА“НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
17. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње „Претакалиштa камионских и вагон цистерни”

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела постојећег објекта магацина П.А. хемикалија и органских растварача, КО Шабац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће