Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. mart 2018.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za „Distributivni centar TNG“, na kp. br. 4421/2 ko Baljevac, operatera „Ras Gas“ d.o.o. Baljevac na Ibru

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
5. februar 2018.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za skladište veštačkog đubriva na bazi amonijum nitrata u Novom Sadu, operatera Promist d.o.o. Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
5. februar 2018.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za skladište TNG u Kovačici, operatera „T- NAFTA Trgovina“ d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
22. januar 2018.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata u Smederevu, operatera „Mitan Oil” d.o.o. Beograd.

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
3. avgust 2017.

Rešenje o zabrani rada kompleksa Skladište TNG u Kovačici –Blok 44 (radna zona), KP 7093 i 7112 K.O., operatera Nafta a.d. Beograd, rešenje broj: 532-02-00231/10/202-02

Na osnovu člana 67. stav 4. i člana 78. stav 2. i stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće: