Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

20. март 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције једносистемског у двосистемски далековод ДВ 2×110 kV br. 117/1 Београд 2 – Београд 35 и ДВ бр. 1247 Београд 2 – Београд 22 (Барич)

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
20. март 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Ибар – Мехов Крш

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
20. март 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије, за Деоницу 1, граница Бугарске (Вршка чука) – Жабари

На основу чл. 14 став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
20. март 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса, на к.п.бр. 14322/4, КО Земун, на територији ГО Земун

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. март 2019.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације деонице Ниш – Брестовац, једноколосечне железничке пруге (Трупале) Ниш – Прешево – Државна граница

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће