Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

16. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.
16. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Rastošnica promet“ д.о.о. Нови Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Rastošnica promet“ д.о.о. Нови Београд за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.
16. јануар 2019.

Нацрт интегрисане дозволе од оператера „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. јануар 2019.

Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ КАЧЕР

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
10. јануар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће