Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

20. мај 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА „ТАЛУМ“ д.о.о. Београд – Обреновац (Кртинска), улица Трњаци број 1

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА „ТАЛУМ“ д.о.о. Београд  – Обреновац (Кртинска), улица Трњаци број 1 о издавању дозволе за складиштење и треман неопасног металног отпада на локацији оператера,  које је донела Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Сектор за управљање заштитом животне средине.
20. мај 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 40

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 40  о обнови дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка,  које је донела Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство.
20. мај 2019.

Решење да није потребна израда Студије o процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Саве на стационажи од км 103+600 до км 104+100 на КП 14407, у КО Шабац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
20. мај 2019.

Решење да није потребна израда Студије o процени утицаја на животну средину пројекта пројекта вађења речног наноса из корита реке Саве на стационажи од км 30+400 до км 30+700 на КП 3098/1, у КО Забрежје

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
15. мај 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће