Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. април 2019.

Донета Oдлукa о утврђивању коначне листе јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром

Након јавног позива јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром објављеног дана 20. фебруара. 2019. године на интернет страници Министарства и порталу е-Управа као и након објављивања Прелиминарне листа јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром,  донета је Одлука  о утврђивању коначне листе јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром.
1. април 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 20/19), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
28. март 2019.

ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години

Министарство заштите животне средине дана 28.  марта 2019. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2019. години. Општи циљ јавног конкурса:  заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области: Заштита природе –  еколошка мрежа и заштићена подручја;  Климатске промене – пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство и воде;  Циркуларна економија – Еколошко предузетништво – еколошка мрежа, заштићена подручја, циркуларна економија; Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине,  управљања отпадом и отпадним водама, стратешке процене и процене утицаја на животну средину; заштите од загађења ваздуха и заштите од буке; Природа у урбаним срединама – пошумљавање, урбане баште, урбани џепови, паркови, зелени кровови; Догађаји и екологија (еколошка мрежа и заштићена подручја, циркуларна економија.
15. март 2019.

Прелиминарна листа јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за израду пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта

Министарство заштите животне средине 20. фебруара 2019. године објавило је јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта.
14. март 2019.

Објављена прелиминарна листа јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за израду пројектно техничке докуметанције за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром

Министарство заштите животне средине 20. фебруара 2019. године објавило је јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром.