Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. maj 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija

Nakon javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom  projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, objavljenog dana 20. februara. 2019. godine na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava kao i nakon objavljivanja Preliminarne lista jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta,  doneta je Odluka  o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.
24. april 2019.

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA

Na osnovu člana 114. stav 3 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara  (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18), Ministar zaštite životne sredine  donosi   PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA
22. april 2019.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).  
10. april 2019.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2018. godinu

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 20. juna 2018. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2018. godinu.
9. april 2019.

Utvrđeni kriterijumi za dodelu kontigenata puževa u 2019.god

Procedura izdavanja dozvola za sakupljanje puževa je sledeća:   Pravo učešća na Konkursu za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2019. godini, imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva.