Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. август 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 – пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
6. јул 2018.

Донета Одлука о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 6. јула 2018. године донело је Одлуку о  избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години.
6. јул 2018.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години

Министарство заштите животне средине расписује расписује се конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).
20. јун 2018.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17 и 45/18), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 45/18), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
13. јун 2018.

Утврђен предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 13. јуна 2018. године објављује  предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години пристиглих по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 4. априла 2018. године.