Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. јун 2018.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17 и 45/18), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 45/18), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
13. јун 2018.

Утврђен предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 13. јуна 2018. године објављује  предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години пристиглих по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 4. априла 2018. године.
25. април 2018.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2017. годину

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је 16. јуна 2017. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину. У складу са самосталним чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/17), Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину спровело је Министарство заштите животне средине.
18. април 2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-480/2018 од 30.01.2018. године,  оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
17. април 2018.

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева је следећа: Право учешћа на Конкурсу за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у 2018. години, имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања заштићених врста у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива.