На основу чл. 24, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл.. 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта   АД Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД из Београда, Немањина 6  даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву, дужине 5 км и на парцелама дефинисаним локацијским условима бр. 350-02-02353/2016-14 од 06.02.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

Студију је израдио Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. из Београда, Немањина 6/IV.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине  у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Решење је коначно у управном поступку. Заинтересована јавност и носилац пројекта могу повести управни спор пред надлежним судом  у року од 30 дана од дана оглашавања.